PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

BUZON CZ, s.r.o.
Dobronická 1257
14800 PRAHA 4 – KUNRATICE
ČESKá REPUBLIKA

Tel.: +420 777 889 096

Email: info@buzon.cz

BUZON je registrovaná ochranná známka jak v Beneluxu, tak i na evropské a mezinárodní úrovni
Texty, rozložení, výkresy, fotografie, animace, databáze, loga, technické dokumenty, brožury na tomto webu jsou chráněny autorskými právy©.

Jakékoli kopírování, úpravy, překlady, uspořádání, ukládání do databáze, veřejné šíření tohoto webu nebo jeho části v jakékoli formě a jakýmkoli prostředkem, elektronickým, mechanickým či jiným, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA přísně zakázáno.

Stahování technické dokumentace, brožur nebo katalogů je povoleno pro účely konzultací a školení. Jakákoli reprodukce je bez předchozího písemného souhlasu společnosti BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA zakázána.

Pokud si přejete použít část obsahu webu, zejména pomocí hypertextových odkazů, obrázků, výkresů, fotografií a textů, kontaktujte prosím s předstihem BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA na adrese: info@buzon-world.com.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Účelem našeho webu je informovat veřejnost o našich aktivitách, produktech a službách. Tyto informace nemusí být nutně vyčerpávající a v žádném případě nejsou pro naši společnost zavazující (mimosmluvní informace). Buzon Pedestal International SA si vyhrazuje právo své webové stránky kdykoli bez předchozího upozornění upravovat, doplňovat nebo obměňovat.

Budeme-li upozorněni na případné nepřesnosti, budeme se snažit provést potřebné opravy.

Neneseme žádnou odpovědnost za nedostupnost způsobenou technickými problémy, k nimž může dojít při používání tohoto webu nebo jeho aktualizacích.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Máte možnost navštívit naše webové stránky, získat informace o našich službách nebo produktech a dozvědět se o našich novinkách, aniž byste nám museli poskytovat jakékoli osobní údaje. Pokud se rozhodnete nám poskytnout své osobní údaje, bude s nimi společnost BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA zacházet jako s důvěrnými v souladu s evropskými předpisy o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“, které vstoupily v platnost dne 25. května 2018.

2. V rámci obchodní činnosti naše společnost zpracovává osobní údaje, přičemž nese odpovědnost za údaje, které shromažďuje. Shromažďujeme údaje týkající se našich zákazníků a obchodních partnerů. Tyto údaje jsou shromažďovány zákonným a transparentním způsobem. Shromažďování údajů je přiměřené, relevantní a omezené pouze na nezbytné minimum. Tyto údaje jsou průběžně aktualizovány.

3. Není-li jinak písemně sděleno pověřenci pro ochranu osobních údajů, osoby dávají souhlas (čl. 6 paragraf 1 odst. a GDPR) zaškrtnutím příslušného políčka na našich webových stránkách se zpracováním osobních údajů, které jsou zásadní pro výkon těchto služeb:

  • za účelem sdělování informací týkajících se služeb, produktů a činností společnosti BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA,
  • za účelem zasílání informačních zpravodajů,
  • za účelem provádění informačních nebo propagačních akcí týkajících se služeb nebo produktů společnosti BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA,
  • za účelem provádění výzkumů trhu,
  • za účelem správy svých zákazníků,
  • za účelem vystavování, shromažďování a ověřování faktur,
  • za účelem plnění svých závazků v rámci prevence využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

4. V rámci těchto činností působí BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL jako správce údajů, a proto dělá vše pro to, aby zaručil účinnost práv zakotvených v GDPR. V tomto směru podniká tyto kroky: zaručuje bezpečnost zpracovávaných údajů a jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Zůstává-li zpracovávání údajů omezeno na výše uvedené úkony, nebude podle článku 30.5 GDPR společnost BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL systematicky vést registr prováděných činností, pokud se neukáže, že je to nezbytné k jejich zpracovávání.

5. Ke všem sdělovaným údajům je přistupováno s maximální diskrétností. Protože je zpracování založeno výhradně na vašem souhlasu, dotyčné osoby smí do těchto údajů kdykoli nahlížet, nechávat je bezplatně opravit nebo vymazat.

6. Soubory obsahující tyto údaje jsou majetkem BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA a služeb, které provozuje. BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA nebude sdělovat vaše údaje jiným organizacím, s výjimkou těch, které jsou uvedeny níže na základě čl. 6 odst.1, odst.b GDPR (plnění smlouvy):

  • našim poddodavatelům odpovědným za IT infrastrukturu, program CRM, program fakturace, program řízení projektů, vytváření a údržbu našeho webu a extranetu, v rozsahu nezbytném pro plnění svých určených činností,
  • soudním vykonavatelům, právnickým firmám nebo inkasním společnostem, kterých využíváme při správě vašeho projektu,
  • daňovým a sociálním správám, našemu personálnímu a účetnímu oddělení v rozsahu nezbytném pro plnění povinností v oblasti daňových a sociálních odvodů

7. Nařízení GDPR ukládá, že chráněné osoby mají tato práva: právo na informace, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na námitku, právo na přenositelnost a právo nebýt předmětem automatického rozhodnutí o zpracování (články 13 až 22 GDPR). Subjekty údajů vykonávají tato práva s ohledem na svého správce.

V souladu s čl. 7 odst.3 nařízení GDPR mají subjekty údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL pak v důsledku odvolání nebude tato data zpracovávat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které se provádí na základě vyjádřeného souhlasu až do jeho odvolání.

8. V rámci zpracování údajů, v nichž působíme jako správce, nesmíme uchovávat nebo předávat osobní údaje mimo Evropskou unii.

9. Naše společnost přijala náležitá technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo zpracováním, ztrátou nebo poškozením. Za tímto účelem také přijímá následující opatření: pravidelné ověřování zabezpečení dat, používání aktuálního antivirového softwaru, pravidelné zálohování, aktualizace veškerého použitého softwaru, instalace firewallu, implementace přístupového systému s oprávnění k přístupu k osobním údajům.

10. BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL jmenuje paní Julie Bourc’his do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
julie.bourchis@buzon-world.com

+32 4 248 39 83
Zoning Industriel des Hauts-Sarts
4ème Avenue, 25
4040 Herstal- BELGIE

Úkolem paní Bourc’his je: udržovat dokumentaci, informovat jakoukoli zainteresovanou osobu, která požaduje vysvětlení ohledně politiky zavedené v souladu s ustanovením GDPR; pravidelně hodnotit, zda je tato politika vhodná, dostatečná a přiměřená; sledovat dodržování GDPR; působit jako kontaktní místo pro belgický dozorový úřad nebo jakoukoli zúčastněnou osobu.

11. V rámci zpracovávání údajů, v nichž BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL působí jako správce, může být tato společnost z důvodu dodržování svých zákonných a smluvních povinností nucená sdělit osobní údaje některým poddodavatelům. Nese odpovědnost za plnění povinností, které má jakožto poddodavatel. BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL proto požaduje, aby byl informován o opatřeních, která byla přijata pro dosažení souladu s nařízením GDPR.

12. V případě sporu ve věci používání našich webových stránek mají výlučnou příslušnost soudy v LIEGE (Belgie). Použije se belgické právo. Pokud jsou tato právní upozornění vyhotovena v jiném než francouzském jazyce, strany se dohodly, že rozhoduje francouzská verze.