JURIDISCHE KENNISGEVINGEN EN PRIVACYBELEID

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 

BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA

Zoning Industriel des Hauts-Sarts

4ème Avenue, 25

4040 Herstal

België

BCE: 0430.058.210

Tel.: +32 4 248 39 83

E-mail: julie.bourchis@buzon-world.com

BUZON is geregistreerd als handelsmerk in de Benelux, Europa en internationaal

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, animaties, databases, logo’s, technische documenten, brochures van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd©.

Elke kopie, aanpassing, wijziging, vertaling, bewerking, opslag in een database, mededeling aan het publiek van het geheel of een deel van deze site in welke vorm en op welke manier ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA.

Het downloaden van technische documenten, brochures of catalogi is toegestaan voor raadpleging en opleiding. Elke reproductie is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA.

Als u een deel van de inhoud van de site wenst te gebruiken, met name door het gebruik van hyperlinks, afbeeldingen, tekeningen, foto’s en teksten, moet u vooraf contact opnemen met BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA op het volgende adres: info@buzon-world.com.

 

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID – DISCLAIMER

Onze site is bedoeld om het publiek te informeren over ons bedrijf, onze producten en diensten. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig en is in geen geval bindend voor ons bedrijf (niet-contractuele informatie). Buzon Pedestal International SA behoudt zich het recht voor deze site te allen tijde te wijzigen, toe te voegen, aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien onnauwkeurigheden onder onze aandacht worden gebracht, zullen wij ons best doen om de nodige correcties aan te brengen.

We wijzen elke aansprakelijkheid van de hand voor onderbrekingen wegens technische problemen als gevolg van het gebruik van deze site of updates.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. U kunt onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten of producten en kennis nemen van ons laatste nieuws zonder dat u ons persoonsgegevens hoeft te verstrekken.  Als u ervoor kiest om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, dan zullen deze vertrouwelijk worden behandeld door BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA in overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming, hierna AVG genoemd, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

2. In het kader van zijn commerciële activiteit voert ons bedrijf activiteiten uit voor de verwerking van persoonsgegevens, waarvoor het verantwoordelijk is voor de gegevens die het verzamelt. Ons bedrijf verzamelt gegevens met betrekking tot klanten en zakelijke partners. Deze gegevens worden op een geoorloofde, eerlijke en transparante manier verzameld. Het verzamelen van de gegevens is adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is. Deze gegevens worden up-to-date gehouden.

3. Tenzij anders schriftelijk gemeld aan de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming, geven de betrokken personen, door het daarvoor voorziene vakje op onze site aan te kruisen, hun toestemming (artikel 6 §1, alinea a van de AVG) voor de verwerking van hun persoonsgegevens die essentieel zijn voor de uitvoering van de volgende diensten:

  • om informatie mee te delen over de diensten, producten en activiteiten van het bedrijf BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA,
  • om nieuwsbrieven mee te delen,
  • om informatie- of promotieactiviteiten uit te voeren met betrekking tot de diensten en producten van het bedrijf BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA,
  • om marktonderzoeken uit te voeren,
  • om de klanten te beheren,
  • om facturen uit te geven, te innen en te verifiëren,
  • om onze verplichtingen inzake de preventie van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme na te komen.

4. Voor deze gegevensverzameling treedt BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL op als verwerkingsverantwoordelijke en stelt het bijgevolg alles in het werk om de effectiviteit van de door de AVG verleende rechten te waarborgen. In dit kader onderneemt het bedrijf de volgende stappen: het garandeert de beveiliging van de verwerkte gegevens en wijst een functionaris voor gegevensbescherming aan. Aangezien deze verwerkingsactiviteit beperkt blijft tot de hierboven genoemde doeleinden, overeenkomstig artikel 30.5 van de AVG, zal BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL niet systematisch een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten, tenzij indien blijkt dat dit noodzakelijk wordt vanwege de verwerking die het bedrijf uitvoert.

5. Alle meegedeelde gegevens worden met de grootste discretie behandeld. Aangezien de verwerking uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd, kunnen de betrokkenen deze gegevens op elk gewenst moment raadplegen, laten corrigeren of verwijderen zonder kosten.

6. De bestanden die deze gegevens bevatten, zijn eigendom van BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA en van de diensten die het bedrijf gebruikt. Het bedrijf BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA zal uw gegevens niet doorgeven aan andere instellingen behalve de hierna genoemde op basis van artikel 6 §1, alinea b van de AVG (uitvoering van het contract):

  • aan onze onderaannemers verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur, ons CRM-programma, het factureringsprogramma, het projectbeheerprogramma, de realisatie en het onderhoud van onze internet- en extranetsite, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun respectieve taken,
  • aan deurwaarders, advocatenkantoren of incassobedrijven die wij gebruiken in het kader van het beheer van uw dossier,
  • aan de fiscale en sociale diensten, aan ons sociaal secretariaat en aan onze boekhouder, voor zover noodzakelijk om onze fiscale en sociale verplichtingen na te komen.

7. De AVG voorziet dat de beschermde personen de volgende rechten hebben: recht op informatie, recht van toegang, recht van rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht van bezwaar, recht op overdraagbaarheid en recht om niet het onderwerp te zijn van een geautomatiseerde individuele beslissing (artikelen 13 tot en met 22 van de AVG). De betrokken personen oefenen deze rechten uit ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke.

In overeenstemming met artikel 7 §3 van de AVG, hebben de betrokkenen het recht om hun toestemming op elk ogenblik in te trekken. BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL zal de gegevens in de toekomst dan niet verder verwerken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de legaliteit van de verwerking verricht op grond van de toestemming tot het ogenblik van de intrekking.

8. In het kader van de verwerkingsactiviteiten waarvoor ons bedrijf optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, zal het geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie bewaren of overbrengen.

9. Ons bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van de persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang of verwerking, verlies of beschadiging te waarborgen. Het neemt met dit doel de volgende maatregelen: periodieke verificatie van de gegevensbeveiliging, gebruik van up-to-date antivirussoftware, regelmatige back-up, onderhoud van alle gebruikte software, installatie van een firewall, opzetten van een toegangssysteem met autorisatie voor toegang tot de persoonsgegevens.

 

10. BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL duidt mevrouw Julie Bourc’his aan als functionaris voor gegevensbescherming.

julie.bourchis@buzon-world.com

+32 4 248 39 83

Zoning Industriel des Hauts-Sarts

4eme Avenue, 25

4040 Herstal- BELGIË

Mevrouw Julie Bourc’his heeft tot taak: op de hoogte te blijven, iedereen te informeren die ophelderingen wenst te bekomen over het beleid dat is ingevoerd om de AVG te respecteren; regelmatig te beoordelen of dit beleid passend, toereikend en adequaat is; te controleren dat de AVG wordt nageleefd; te fungeren als aanspreekpunt voor de Belgische toezichthoudende autoriteit of iedere geïnteresseerde.

11.  In het kader van de verwerkingsactiviteiten waarvoor BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, is het bedrijf verplicht persoonsgegevens door te geven aan bepaalde onderaannemers om aan zijn wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen. De naleving van hun verplichtingen als onderaannemer valt onder hun verantwoordelijkheid. BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL vraagt hen bijgevolg om een gedetailleerde beschrijving van de maatregelen die zij hebben getroffen om aan de AVG te voldoen.

12. In geval van betwisting met betrekking tot het gebruik van onze website, zijn alleen de rechtbanken van LUIK (België) bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing. Als deze juridische kennisgevingen in een andere taal dan het Frans zijn opgesteld, komen de partijen overeen dat de Franse versie als referentie dient in het geval van een interpretatieprobleem.